logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü

Piletipoe kasutamise tingimused

Käesolevad Kasutustingimused tulevad kohaldamisele Piletilevi ja Kasutaja vahel. 
Kehtivad alates 19.07.2023

1. Definitsioonid

1.1. Kasutaja – Veebisaidi registreeritud või registreerimata kasutaja, st Pileti ostja.
1.2. Kasutustingimused – käesolevad Piletilevi poolt kehtestatud üldtingimused Veebisaidi kasutamiseks.
1.3. Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, organisatsioon või asutus, mis vastutab kõigi
Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.
1.4. Müügileping – Piletilevi vahendusel Korraldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud leping, mis annab Pileti
esitajale õiguse Ürituse külastamiseks.
1.5. Pilet – vigastamata dokument originaalblanketil või elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale õiguse
sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.
1.6. Piletilevi – AS Piletilevi Group, registrikood 10568581, mis vahendab Korraldajate ja Kasutajate vahel
Müügilepingute sõlmimist.
1.7. Pool – Kasutaja ja Piletilevi eraldi; Pooled – Kasutaja ja Piletilevi koos ja ühiselt.
1.8. Veebisait – Internetikeskkond www.piletilevi.ee.
1.9. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus­, avaliku elu, äri­ või reklaamsündmus, sh
esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents, konkurss, oksjon vms
sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.
1.10. Toimumiskoht – asukoht, kus Üritus toimub.

2. Andmed Piletilevi kohta

2.1. Piletilevi asukoht on Maakri 23A, Tallinn 10145.
2.2. Vahendamisega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada Piletilevile
e­posti aadressil info@piletilevi.ee.

3. Müügilepingute vahendamine

3.1. Piletilevi haldab Veebisaiti, mille kaudu saab sõlmida Korraldajate ja Kasutajate vahelisi Müügilepinguid.
3.2. Piletilevi vahendab Korraldaja ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema
huvides. Piletilevi ja Korraldaja vahel kehtivad Piletimüügi vahenduslepingu üldtingimused on esitatud
3.3. Müügilepingu täitmise eest vastutab Korraldaja. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Pileti
ostjale Korraldaja, mis vastutab Pileti ostja ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise
eest. Muu hulgas ei ole Piletilevil õigust Pileteid tagasi osta ega neid ümber vahetada.
3.4. Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks Pileti hinna laekumisega Piletilevi
arvelduskontole. Krediitkaardiga tasumise korral toimub laekumine tavaliselt pärast 3 (kolme) tööpäeva
möödumist makse tegemisest.
3.5. Kui Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel on sõlmitud, edastab Piletilevi Kasutajale ostetud Pileti
vastavalt Kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisile: elektroonilise Pileti e­posti teel,
originaalblanketil oleva Pileti postkontori vahendusel või kullerteenust kasutades.
3.6. Kullerteenust kasutades saab Pileti kättetoimetamine toimuda vaid juhul, kui
Pilet on Veebisaidilt ostetud pangalingi kaudu vähemalt 8 (kaheksa) päeva enne Ürituse toimumise
alguskuupäeva. Kullerteenust osutatakse reeglina tööpäeviti ajavahemikus 09:00 – 18:00. Juhul, kui
kulleril ei õnnestu Piletit Kasutaja poolt märgitud aadressil üle anda, loetakse kullerteenus osutatuks (saatekulu tagastamisele ei kuulu) ning Kasutaja saab Pileti kätte oma elu­ või asukohajärgsest
postkontorist.

4. Kasutaja kinnitused, õigused ja kohustused

4.1. Veebisaidil mistahes toimingu tegemisega kinnitab Kasutaja, et:
4.1.1. ta on vähemalt 18­aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18­aastane isik kinnitab, et tal on Veebisaidi
kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav nõusolek ja viimaselt selleks otstarbeks
või vabaks kasutamiseks saadud rahalised vahendid); või
4.1.2. ta on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Veebisaiti kasutada ja
sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta; ja
4.1.3. ta täidab nõuetekohaselt kõiki Kasutamistingimusi; ja
4.1.4. ta on teadlik, et Veebisaidi kasutamiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna sattumisel kolmandate
isikute kätte vastutab Kasutaja selliste isikute poolt Kasutajale võetud kohustuste täitmise eest; ja
4.1.5. ta on teadlik, et Piletit tuleb hoida turvalises kohas, otsene päikesevalgus ja kuumus võivad Piletit
kahjustada.
4.1.6. tarbijast Kasutaja on teadlik, et tal puudub Müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4
p 72
2 kohaselt.
4.2. Kasutaja kohustub esitama Veebisaidi kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmed, sh
registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e­posti aadressi.
4.3. Kasutajal on õigus pärast Korraldajaga Müügilepingu sõlmimist nõuda Pileti väljastamist, võttes arvesse
käesolevates Kasutustingimustes toodut.
4.4. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Veebisaidi toimimisse ja tehnilistesse
lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda Veebisaidi ülekoormamine või
selle toimimise häired, on keelatud. Veebisaidi kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud
andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mistahes eesmärkidel
keelatud..
4.5. Kasutaja kohustub Piletit ostes järgima kõiki ürituse Korraldaja poolt ja Toimumiskohas kehtestatud reegleid ning tingimusi.
 

5. Piletilevi õigused, kohustused ja vastutus

5.1. Piletilevil on õigus katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Veebisaidilt, kui
Piletilevi kahtlustab, et Kasutaja toimib ebaausalt või seadusevastaselt.
5.2. Piletilevil on õigus igal ajal piirata Kasutaja poolt ostetavate Piletite arvu ja katkestada lubatust suurema
koguse Piletite ostutehingud. Piletilevil on õigus müüdavate Piletite arvu piirata mh Veebisaidi ostukorvi
seadistustega.
5.3. Piletilevi ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra,
kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.
5.4. Piletilevi poolt märgitud Piletite kättetoimetamise tähtajad on ligikaudsed ja Piletilevi ei vastuta Pileti
kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud Kasutaja poolt sisestatud ebatäpsed andmed, juhised,
kolmandate isikute tegevus ning muud Piletilevist sõltumatud asjaolud. Piletilevil on õigus Pileti
kättetoimetamine Kasutaja poolt valitud kättetoimetusviisi osas katkestada, kui kättetoimetamise eest ei
ole tasutud vastavalt hinnakirjale, Kasutaja on esitanud valed või ebatäpsed andmeid (nt vale aadress
või välisriigi suunakood) või Kasutaja ei ole esitatud aadressilt kättesaadav.
5.5. Piletilevi ei vastuta Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh
juhul, kui Pilet satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e­posti aadressi sisestamise tõttu,
sisestatud e­posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu). Piletilevi ei vastuta
hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud Piletite eest.
5.6. Piletilevi ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse, reklaami,
teabe ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest või
hilinemisest tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Müügilepingu täitmise eest vastutab üksnes
Korraldaja. Seega kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab samuti Korraldaja.
5.7. Piletilevi ei ole kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama, sh kui Üritust ei toimu, see lükatakse
edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või asendatakse muu Üritusega. Piletite tagasiostu ja/või
hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti. Piletilevi ja korraldaja vastutuse kohta loe täpsemalt siit
5.8. Piletilevi ei vastuta Piletimüügisüsteemi alamkasutajate (Korraldajate ja www.piletilevi.ee foorumi
kasutajate) poolt Veebisaidile lisatud sisu, kommentaaride jm andmete eest. Veebisaidil võivad olla viited
ja lingid Internetis leiduvale informatsioonile üle kogu maailma. Kuivõrd Piletilevi ei oma kontrolli nende
lehekülgede ja seal sisalduva informatsiooni üle, ei vastuta Piletilevi nende lehekülgede sisu eest.
5.9. Piletilevi ei kontrolli soodushinnaga Pileti ostmisel ostjal hinnasoodustuse saamiseks vajalike tingimuste
olemasolu. Soodushinnaga Pileti ostmine ei taga Üritusele sissepääsu, soodustingimustel Üritusele
sissepääsu õiguse laienemist Pileti esitajale kontrollitakse Ürituse toimumise kohas.
5.10. Piletilevi ega Korraldaja ei kontrolli Pileti esitaja ja Pileti ostnud isiku samasust ega vastuta sellest
tingitud mistahes kahjude eest.
5.11. Juhul, kui Piletilevil peaks siiski tekkima õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu vahendamisese eest
vastutus, siis on see vastutus igal juhul piiratud Kasutaja poolt tasutud Pileti hinnaga.

6. Intellektuaalne omand

6.1. Piletilevile kuuluvad kõik autoriõigused Veebisaidile ja selle koosseisus olevatele teostele, sealhulgas
tarkvarale, tekstidele, andmebaasidele ja graafilisele kujundusele.
6.2. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Piletilevi eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle
koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse
andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
6.3. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Piletilevi eelneva
nõusolekuta kasutamine või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud
vastutuse.

7. Isikuandmete kaitse

7.1. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Piletilevi. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti
Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
7.2. Piletilevi kogub Kasutaja isikuandmeid Kasutaja Veebisaidile registreerumisel ja muul moel Kasutaja
poolt Veebisaidi kasutamisel.
7.3. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida Kasutaja Veebisaidil esitab, kui ta sisestab andmeid Piletite
ostmiseks või Veebisaidi kasutajaks registreerimiseks. Sellisteks andmeteks on nt Kasutaja nimi,
vanus, e­posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud andmed.
7.4. Piletilevi kasutab isikuandmeid Kasutajale teenuste osutamiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige
silmas pidada Veebisaidil Kasutajatele Piletite vahendamist ja uudiskirja saatmist.
7.5. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete
töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto
sulgemist. Kasutajal on õigus uudiskirja tellimus igal ajal lõpetada kooskõlas Veebisaidil ja Piletilevi
uudiskirjades toodud juhistega. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta
tagasiulatuvalt.
7.6. Piletilevi ei edasta Kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a. selleks kehtivat õiguslikku alust omades, sh nt punktis 7.4 toodud
eesmärkidel Piletileviga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele või ettevõtte ülemineku korral
kolmandale isikule, mis Piletilevi omandab või muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Kasutajale teenuste osutamiseks või Kasutajale vajaliku informatsiooni edastamiseksürituse korraldaja poolt, millele Kasutaja on Piletilevi vahendusel Pileti ostnud.

8. Teenustasud

Pileti hinnale lisandub müügipunkti teenustasu. Müügipunkti teenustasu Piletilevi piletipoes on 1,50 eurot Piletilt. Juhul kui Korraldaja ja kolmanda isiku vahel on kokku lepitud vältimatutes lisatasudes (nt toimumiskoha teenustasu, restorani poolt võetav tasu jne), siis lisanduvad ka sellised lisatasud Pileti hinnale.

9. Lõppsätted

9.1. Kasutustingimused jõustuvad Piletilevi ja Kasutaja vahel hetkest, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Veebisaiti kasutama. Juhul kui enne Müügilepingu sõlmimist on Kliendile kättesaadavaks tehtud ka lisateenustele kohalduvad tingimused (näiteks kohaldumise korral piletikindlustuse tingimused), loetakse et käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel nõustub Klient ühtlasi ka vastavate täiendavate tingimuste kohaldumisega Müügilepingule. 
9.2. Kasutustingimusi on Piletilevil õigus muuta avaldades vastavasisulise info Veebisaidil. Muudatused jõustuvad Veebisaidil avaldamisest.
9.3. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni Kasutustingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kasutajaks ei ole tarbija.
9.4. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Piletilevi ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus. Tarbijast Kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni, mille veebiaadress on www.komisjon.ee või paluda kaebus lahendada ODR platvormil (internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm), mille veebiaadress on ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti