logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü
PILETIMÜÜGI TEENUSE OSUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
01.10.2020

Käesolevad Üldtingimused tulevad kohaldamisele Piletilevi ja Korraldaja vahel.
 1. Definitsioonid
  1. EritingimusedÜldtingimuste täiendused, mis tulevad kohaldamisele Piletilevi ja Korraldaja vahel. Eritingimused on Üldtingimuste suhtes ülimuslikud.
  2. Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, organisatsioon või asutus, mis vastutab kõigi Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.
  3. Leping – Üld- ja Eritingimused ning lisad.
  4. Lõpparuanne – Piletilevi poolt Korraldajale ürituse toimumise järgselt esitatav aruanne, milles on toodud andmed Piletite kogu eelmüügi kohta.
  5. Müügiaruanne – Piletilevi poolt Korraldajale eelmüügi perioodil esitatav aruanne, milles on toodud andmed Piletite eelmüügi perioodi müügi kohta.
  6. Pilet – vigastamata dokument originaal blanketil või elektrooniline pilet, mis tagab esitajale õiguse sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.
  7. Piletilevi AS Piletilevi Group, registrikood 10568581, asukoht Telliskivi tn 60a, Tallinn 10412, mis osutab Korraldajale Ürituse Piletite müügi-, haldus- ja reklaamiteenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.
  8. Pool – Korraldaja ja Piletilevi eraldi; Pooled – Korraldaja ja Piletilevi koos ja ühiselt.
  9. Tellimusleht – Üritust puudutav oluline teave, mille Korraldaja esitab Piletilevile.
  10. Üldtingimused – käesolevad piletimüügi vahenduslepingu üldtingimused.
  11. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus-, avaliku elu, äri- või reklaamsündmus, sh esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents, konkurss, oksjon, on-line või voogedastussündmus vms sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.
 
 1. Lepingu objekt
  1. Korraldaja volitab Piletilevi müüma Ürituse Pileteid eelmüügi korras ja osutama teisi sellega seotud teenuseid Lepingus sätestatud tingimustel. Piletite eelmüük on mistahes viisil, kohas, vormis ja ajal enne Ürituse toimumist Ürituse Piletite müük.
  2. Eritingimustega täiendatakse Üldtingimusi ja määratakse kindlaks Üldtingimustes reguleerimata tingimused. Üld- ja Eritingimuste vastuolu korral tulevad kohaldamisele Eritingimused. Korraldaja esitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellimuslehe, kus määratakse kindlaks Üritus ja Üritust puudutav oluline teave, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
 
 1. Müügilepingute vahendamine
  1. Piletilevi vahendab Korraldaja ja Pileti ostjate vahel müügilepingute sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema huvides. Piletilevi ei ole kohustatud ega saa sõlmitud müügilepinguid täita. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Piletite ostjatele Korraldaja, mis vastutab Piletite ostjate ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest.
  2. Ürituse mittetoimumisel või selle toimumisaja, -koha või artisti muutumisel või Ürituse asendamisel muu Üritusega vastutab piletite tagasiostu läbiviimise ning Pileti ostjate võimalike nõuete rahuldamise eest Korraldaja. Korraldajal on võimalik tellida vastav teenus Piletilevilt, kui ta annab Piletilevi kasutusse tagasiostu teostamiseks vajalikud rahalised vahendid, sellisel juhul lepitakse selle tingimused poolte vahel kokku eraldi. Kui korraldaja ei ole mõistliku aja jooksul pärast ürituse mittetoimumise selgumist või selle toimumisaja, -koha või artisti muutumist või Ürituse asendamist muu Üritusega tellinud Piletilevilt piletite tagasiostu läbiviimist ja taganud selleks vajalike rahaliste vahendite olemasolu, on Piletilevil õigus kas kõik või osad müüdud Piletid tagasi osta, kui ta on teavitanud sellest Korraldajat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel). Kõigi tagasi ostetud Piletite suhtes rakendatakse sellisel juhul teistsuguse kokkuleppe puudumisel sama Vahendusteenuse tasu, mida rakendati Pileti müügi korral, lisaks kohustub Korraldaja hüvitama Piletilevile tagasiostu läbiviimisega seotud kulud. Juhul, kui piletitele rakendub agenditasu, kohustub Korraldaja tagama, et piletite tagasiostu korral tagastatakse pileti ostjatele ka agenditasu. Korraldajal on tagasiostu korral kohustus tagastada kõik eelmüügist saadud ettemaksed, kui Piletilevi on selliseid ettemakseid teinud, ning tasuda kõigi Piletilevi poolt osutatud teenuste eest (sh Piletite tagasiostu teenuse eest) vastavalt Piletilevi poolt esitatud arvetele hiljemalt tagasiostu alustamise kuupäevaks. Juhul kui Korraldaja ei ole eelnimetatud kohustusi täitnud, on Piletilevil õigus tagasiostmist teostada Müügitulu arvelt, arvestades järgmisi põhimõtteid järgnevas järjekorras:
   1. Piletilevi katab Müügitulu arvelt tasumata arved Piletilevi osutatud teenuste (sh Piletite tagasiostu teenuse) eest,
   2. Piletilevi eraldab vajaliku osa allesjäänud Müügitulust, et 120 kalendripäeva jooksul alates Ürituse toimuma pidamisest oleks võimalik tagastada krediitkaardi vahendusel tasutud Piletite maksumus,
   3. Piletilevi eraldab vajaliku osa allesjäänud Müügitulust, et 120 kalendripäeva jooksul alates Ürituse toimuma pidamisest oleks võimalik tagastada müügipunktist ostetud füüsiliste Piletite maksumus,
   4. allesjäänud Müügitulu arvelt tagastab Piletilevi 120 kalendripäeva jooksul alates Ürituse toimuma pidamisest vastava avalduse alusel ja nende laekumise järjekorras kõigi ülejäänud Piletite maksumuse.
  3. Juhul, kui 120 kalendripäeva möödudes alates Ürituse toimuma pidamisest on Piletilevi valduses osa Müügitulust ning Piletilevil ei ole Korraldaja vastu nõudeid, tagastab Piletilevi allesjäänud osa Müügitulust Korraldajale. Korraldajal on kohustus hüvitada Piletilevile kõik tagasiostmisega tekkinud lisakulutused ja tasuda Piletite tagasiostu teostamise eest Vahendusteenuse tasu suurusega võrdses summas, lähtudes tagasi ostetud piletite tagasiostu summast, kui Eritingimuste lisas 1 ei ole kokku lepitud teisiti.
 
 1. Poolte kohustused
  1. Korraldaja kohustub:
   1. esitama Piletilevile Piletite müüki andmiseks Tellimuslehe või andma Piletid müüki Piletilevi alam administreerimiskeskuse administraatoriõiguste kaudu, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti;
   2. tagama Piletilevi firmamärgi (logo) reklaamimise ja/või nimetamise kõikidel Üritusega seotud trükistel, interneti-, tele- ja raadioreklaamidel, mis kajastavad Piletite müügiinfot. Juhul kui Korraldaja kajastab reklaamides Piletilevi müügivõrgu infot laiemalt, siis märkida ”Piletilevi müügikohtadest ja internetist www.piletilevi.ee.” Piletilevi firmagraafika on kättesaadav internetist aadressilt www.piletilevi.ee alamosast KORRALDAJALE > LOGOD - FIRMAGRAAFIKA;
   3. aktsepteerima Ürituse sissepääsus Piletilevi ja Piletilevi partnerite müügikanalite originaal piletiblankettidel Pileteid ning internetipoe kaudu ostetud elektroonilisi Pileteid;
   4. Ürituse mittetoimumisel või selle toimumisaja, koha või artisti muutumisel või Ürituse asendamisel muu Üritusega Piletid ostjatelt tagasi ostma.
  2. Piletilevi kohustub:
   1. korraldama Piletite eelmüüki;
   2. esitama Korraldajale Piletite Müügiaruande ja/või tegema kättesaadavaks Lõpparuande Piletilevi on-line keskkonnas;
   3. tegema Korraldajale kättesaadavaks informatsiooni Piletite müügi kohta Piletilevi on-line keskkonnas, edastades Korraldajatest on-line süsteemi kasutajatele mõistliku aja jooksul alates Piletite eelmüügi algusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis müügisüsteemi kasutaja paroolid;
   4. tagama teabematerjalide eksponeerimise vastavalt kokkulepetele. Juhul kui teabematerjalides on märgitud lisaks Piletilevile veel keegi teine piletivahendusega tegelev isik/firma, ei ole Piletilevi kohustatud teabematerjale eksponeerima.
 2. Vastutus
  1. Piletilevi ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse, reklaami, teabe, ürituse sisu ja materjalide võimalike autoriõiguste rikkumiste ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab Korraldaja ning hüvitab Piletilevile võimaliku kahju, kui selline peaks tekkima.
  2. Juhul kui Üritust ei toimu, see lükatakse edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või asendatakse muu Üritusega, ei ole Piletilevi kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.
  3. Korraldaja vastutab temale usaldatud riist- ja tarkvara eest ning korvab tekitatud kahju eseme turuväärtuse ulatuses.
 3. Sanktsioonid, rahapesu reeglid ning tunne oma klienti põhimõtete rakendamine
  1. Korraldaja kinnitab Piletilevile, et Korraldaja ja selle kasusaajate, Ürituse esinejate või selle korraldamisega seotud isikute hulgas ei ole isikuid, kelle suhtes oleks rakendatud rahvusvahelisi sanktsioone Eestis, Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides või kes rikuksid Eestis, Euroopa Liidus või Ameerika Ühendriikides kehtestatud rahapesu või terrorismi rahastamise reegleid. Korraldaja on teostanud ja teostab Ürituse esinejate või selle korraldamisega seotud isikute suhtes tasutakontrolli, et identifitseerida vastavad isikud ning kontrollida, et nende hulgas ei oleks isikuid, kes vastavad ülalnimetatud tunnustele.
  2. Kahtluse korral on Korraldaja kohustatud avaldama Piletilevile andmed, mis võimaldavad identifitseerida Korraldaja ja selle kasusaajad, Ürituse esinejad või selle korraldamisega seotud isikud ning tuvastada, et tegemist ei ole rahvusvahelise sanktsiooni subjektidega.
  3. Kui Piletilevil tekib käesoleva Lepingu täitmisel põhjendatud kahtlus, et Korraldaja on rikkunud käesolevas punktis 6 sätestatud kohustusi või et Korraldaja ja selle kasusaajate, Ürituse esinejate või selle korraldamisega seotud isikute hulgas on isikuid, kes ei vasta punktis 6.1 sätestatud nõuetele, on Piletilevil õigus peatada Lepingu või selle üksikute kohustuste täitmine kuni vastavate asjaolude selgumiseni, eelkõige kuni Korraldaja on usutavalt tõendanud, et kahtlus ei vasta tegelikkusele. Piletilevil on ülalnimetatud põhjendatud kahtluse olemasolu korral muuhulgas õigus peatada mistahes maksete tegemine Korraldajale, Ürituse esinejatele või selle korraldamisega seotud isikutele. Kui Korraldajal ei õnnestu mõistliku aja jooksul Piletilevi poolt vastava teate saamisest usutavalt tõendada, et kahtlus ei vasta tegelikkusele, on Piletilevil õigus Leping erakorraliselt üles öelda. Hoolimata lepingu ülesütlemisest on Piletilevil õigus pidada kinni Lepingu alusel või selle lõppemise tõttu tekkivaid makseid kuni vastavate asjaolude selgumiseni. Piletilevi võib käesolevas punktis 6.3 sätestatud õigusi kasutada ka Piletilevi teenindava makseteenuse osutaja nõudel, sellise nõude esitamise korral eeldatakse põhjendatud kahtluse olemasolu.
  4. Pooled on kokku leppinud, et kuigi Piletilevi rakendab käesolevas punktis 6 sätestatud õiguste teostamisel mõistlikku hoolsust ei vastuta Piletilevi mistahes juhul käesolevas punktis 6 sätestatud õiguste teostamise tagajärjel Korraldajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui Piletilevi on tekitanud kahju tahtlikult või raskelt hooletult.
 4. Vääramatu jõud
Pooled ei vastuta Lepingu rikkumise eest, kui kohase täitmise teevad võimatuks vääramatu jõu asjaolud. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on Lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Vääramatu jõu olukorras on Pooled siiski võimalusel kohustatud rakendama jõupingutusi Lepingu jätkuva täitmise tagamiseks ja takistavate asjaolude kõrvaldamiseks. Pooled peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud. Vääramatu jõud muudab Lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul Lepingu täitmine oli mainitud tegurite tõttu takistatud.
 
 1. Lõppsätted
  1. Piletilevil on õigus käesolevaid Üldtingimusi igal ajal muuta avaldades vastavasisulise info 14-päevase etteteatamisega Piletilevi koduleheküljel www.piletilevi.ee.
  2. Juhul, kui mõni Lepingu säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Lepingu sätete kehtivust.
  3. Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Korraldaja puhul Harju Maakohtus.

 
Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti