logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

AS Piletilevi Group (registrikood 10568581, aadress Maakri 23A, Tallinn, 10145 „Piletilevi“ või „meie“) hindab oma klientide privaatsust kõrgelt. Piletilevi ja Piletileviga samasse kontserni kuuluvad ühingud lähtuvad isikuandmete töötlemisel minimaalsus printsiibist, kui teenuste osutamiseks peame me töötlema teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel me oma klientide andmeid töötleme. Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad Piletilevi andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge isikuandmete töötlemise põhimõtetega hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.
 1. MÕISTED 
„GDPR“ või „Üldmäärus“Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.
„isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
„kehtiv õigus“Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Üldmääruse riigisisesed rakendusaktid. 
„Klient“ või „andmesubjekt“
 
Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Piletilevi teenuseid ning kelle isikuandmeid Piletilevi töötleb, sh seoses Piletilevi e-poe kasutamisega Piletilevi Veebilehe kaudu.
„Piletilevi“AS Piletilevi Group (registrikood 10568581, aadress Maakri 23A, Tallinn, 10145).
„töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„vastutav töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete tähenduses on isikuandmete vastutav töötleja Piletilevi.
„Veebileht“
 
Piletilevi veebileht https://www.piletilevi.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid või Piletilevi poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.
„Volitatud Töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 
 1. ÜLDINE
  1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Piletilevi teenuseid. Muuhulgas kohalduvad isikuandmete töötlemise põhimõtted siis, kui Klient kasutab Piletilevi e-poodi.  
  1. Piletilevi tagab Kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisem õigusakt, millest Piletilevi Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub on Üldmäärus. 
  1. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi Teie isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel. 
 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED
  1. Piletilevi töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtiva õiguse alusel õiguslikku alust omades. 
  1. Asjakohasel juhul võib Piletilevi töödelda Kliendi näiteks: 
   1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Kliendile teenuse osutamiseks - näiteks Piletilevi e-poe kasutajaks registreerumisel ning e-poe kasutamisel (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b);
   1. Piletilevi juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses Piletilevi poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega  (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c); 
   1. Piletilevi või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f). Kui Piletilevi tugineb õigustatud huvile, oleme läbi viinud õigustatud huvi analüüsi, tagamaks, et andmetöötlus on proportsionaalne. Õigustatud huvi tuginemise kohta täiendavate küsimuste korral ning asjakohasel juhul analüüsiga tutvumiseks palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.
   1. Kliendi antud nõusoleku alusel, näiteks uudiskirja saatmiseks (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Kui Klient on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, on tal õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta uudiskirjas sisalduva „Eemalda“ lingi kaudu. 
 1. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS 
  1. Reeglina töötleb Piletilevi Kliendi kohta üksnes neid isikuandmeid, mida Klient on Piletilevile vabatahtlikult ise avaldanud. Piletilevi ei kogu Kliendi kohta ise andmeid kolmandatest allikatest.
  1. Isikuandmete täpne koosseis, mida Piletilevi Kliendi kohta kogub ja töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Piletilevi asjakohasel juhul Kliendile osutab. Isikuandmete kogumise täpsemad tingimused võivad olla kirjeldatud Piletilevi ja Kliendi vahel sõlmitud lepingus.
  1. Kui Klient registreerib ennast Piletilevi e-poe kasutajaks, kogub Piletilevi Kliendi kohta järgmiseid andmeid, mis on vajalikud e-poe konto loomiseks vastavalt e-poe Teenusetingimustele:
   1. kasutajanimi;
   2. ees- ja perekonnanimi;
   3. e-postiaadress;
   4. telefoninumber.
  1. Piletilevi e-poe vahendusel (sõltumata sellest, kas Klient on e-poe registreeritud kasutaja või registreerimata kasutaja) tehingu tegemisel (Pileti ostmisel) saab Piletilevi Kliendi kohta järgmised andmed:
   1. Piletilevi e-poest ostetud Piletite andmed (sh sooduspileti ostmise korral andmed soodustuse kohta);
   2. Kliendi pangakonto andmed (pangakonto number ja kontoomaniku ees- ja perekonnanimi), mille kaudu tehing tehakse.
 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE NING ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD
 1. Piletilevi ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma selleks kehtivat õiguslikku alust omamata
 2. Piletilevi võib Kliendi isikuandmeid edastada järgmistele vastuvõtjatele:
  •  
    sü  ndmuse korraldajale, kelle sündmusele on Klient pileti ostnud, kui see on vajalik Kliendile üritusega seotud olulise korraldusliku informatsiooni edastamiseks, sündmuse korraldajale piletite müügi teabe andmiseks ja Piletilevi korraldajatele suunatud funktsioonide võimaldamiseks, ürituse ära jäämisel Kliendi ostetud piletite tagasiostmiseks või muul olulisel põhjusel; sündmuse korraldaja andmed on toodud Piletilevi veebilehel sündmuse kirjelduse all, millele pilet on ostetud;

  •    kehtiva kohtumääruse või muu seadusliku aluse olemasolul võime isikuandmeid edastada uurimisasutustele, kohtule või muule õigustatud isikule; 
  •    Piletilevil on kehtiva alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Piletilevi volitatud, kes võivad Kliendi isikuandmeid teatud juhtudel töödelda on Piletilevi teenuseosutajad nagu: 1) IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad); 2) makselahenduste pakkujad; 3) veebimajutuse pakkujad. 
  1. Kui soovite täpsemat infot teie andmetega seotud isikuandmete vastuvõtjate kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.
 3. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
  1. Piletilevi ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist vajalik või kehtiva õiguse alusel lubatud.
  1. Piletilevi e-poe registreeritud kasutajate kasutajakontoga seotud isikuandmeid säilitab Piletilevi kuni kasutajakonto kustutamiseni (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b lepingu täitmine ja lepingu täitmise tagamine).
  1. Piletilevi ja Kliendi vahel sõlmitud tehingutega seotud isikuandmeid säilitab Piletilevi reeglina kuni 3 aastat tehingu toimumisest (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f õigustatud huvi ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 tulenev nõuete aegumistähtaeg). 
  1. Piletilevi raamatupidamislikke dokumente, mis võivad teatud juhtudel sisaldada ka isikuandmeid, säilitab Piletilevi reeglina 7 aastat majandusaasta lõpust, kui dokumendiga seotud majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c juriidiline kohustus ja raamatupidamise seaduse § 12 toodud säilitamistähtaeg).
  1. Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel. 
 1. KÜPSISTE KASUTAMINE 
  1. Piletilevi kasutab Veebilehel küpsiseid.  Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks. 
  1. Piletilevi kasutab Veebilehel järgmiseid küpsiseid:
küpsise nimetusküpsise eesmärk  millist informatsiooni küpsise kaudu töödeldaksekui kaua küpsis säilib  
kas küpsis jagab või edastab informatsiooni mõnele
kolmandale isikule
publickülastaja ostukorvkülastaja unikaalne tunnussessionipõhine  ei
langvalitud keele tunnuskeele kood1 kuuei
designTheme  valitud kujunduse teemakujunduse teema koodsessionipõhineei
hideBannerskülastaja valik bännerite peitmiseksvalitud bännerite ID numbrid1 päevei
loginTokenkülastaja automaatne sisselogiminekülastaja unikaalne tunnus3 aastatei
     
_gaGoogle Analytics statistikakülastaja unikaalne tunnus2 aastatjah
_fbpFacebook reklaami efektiivsuse jälgiminekülastaja unikaalne tunnus3 kuudjah
_gidGoogle Tags  Manager statistikakülastaja unikaalne tunnus2 päevajah
 
  1. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.
 1. KLIENDI ÕIGUSED 
  1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kehtivast õigusest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused: 
   1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Piletilevil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Piletilevi Kliendi kohta töötleb; 
   1. õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Piletilevilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   1. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Piletilevile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb Piletilevi õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil; 
   1. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
   1. õigus piirata yöötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Piletilevi piiraks Kliendi isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Piletilevi ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui  Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   1. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Piletilevile antud nõusolek tagasi võtta; 
   1. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Piletilevilt isikuandmeid, mida Klient on ise Piletilevile esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Piletilevi edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale
   1. õigus esitada kaebus:  Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 
  1. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Piletilevi juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi. 
  1. Kliendi isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks, mistahes isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või päringute esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel. 
 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS
  1. Piletilevi kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
  1. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Piletilevi isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 1. KONTAKTANDMED JA KÜSIMUSED
  1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või mistahes isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või päringute esitamiseks, palun võtke ühendust Piletileviga või Piletilevi andmekaitsespetsialistiga:
Piletilevi kontaktandmed on:

Ärinimi: AS Piletilevi Group;
Aadress: Maakri 23A, Tallinn, 10145 
Infotelefon: +372 6248 032 (10:00 - 21:00)
E-post: info@piletilevi.ee

Piletilevi andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on:
Nimi: Mart Eensalu
E-post: mart@piletilevi.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti