logo
Vali periood
Otsi kaardilt
Menüü

Piletikindlustuse tingimused

T-TI-20211-EST

Kindlustuslepinguga seotud isikud 

1.    Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi ‘If’), (registrikood 10100168, aadress Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn).
2.    Kindlustusvõtja on AS Piletilevi Group (registrikood 10568581, aadress Maakri 23A, Tallinn 10145
), (edaspidi ‘Piletilevi’).
3.    Kindlustuslepingu pooled on If ja Piletilevi.
4.    Kindlustatud isik ja soodustatud isik (hüvitise saaja) on kindlustusega hõlmatud pileti valdaja. Kui pileti valdaja on pileti teisele isikule edasi andnud, läheb piletikindlustus automaatselt üle uuele pileti valdajale (uus kindlustatud isik).

Kindlustuse kehtivus 

5.    Kindlustus kehtib piletil märgitud ürituse (edaspidi ‘Üritus’) suhtes. Piletikindlustuse saab piletile lisada üksnes pileti Piletilevist ostmise ajal.
6.    Kindlustuse kehtivus algab kindlustusega hõlmatud pileti väljastamise hetkel. Kindlustuse kehtivus lõpeb Ürituse algusajal.

Hüvitis 

7.    Kindlustusjuhtumi korral hüvitab If kasutamata jäänud pileti maksumuse (sh lisatasud) vastavalt piletil märgitule, välja arvatud kindlustuskulu.
8.    Hooajakaardi või seeriapileti korral leitakse kasutamata pileti maksumus, jagades kogumaksumuse Ürituste arvuga. 
9.    Kindlustuskaitse kehtib ainult ühele sama Ürituse piletile ühe kindlustatud isiku kohta, sõltumata sellest, mitu piletit kindlustatud isikul on. 

Kindlustusjuhtumid 

10.    Kindlustusjuhtum on, kui kindlustatud isik ei saa Üritusel osaleda alltoodud põhjusel:
10.1.    kindlustatud isiku või tema pereliikme kehavigastus või surm; kindlustatu või tema kuni 10-aastase lapse ootamatu ja äkiline haigestumine;
10.2.    kindlustatud isiku Eestis asuvale kodule (maja, korter, kodune vara) 24 tunni jooksul enne Ürituse algust tule, plahvatuse, tormi, rahe, üleujutuse, torustiku lekke, varguse või röövimise või kolmanda isiku poolt põhjustatud kahju, mis ületab 2000 eurot ning mille tõttu on kindlustatu kodus viibimine vältimatu. Kindlustatud isiku pereliikmeid ei loeta kolmandateks isikuteks.
10.3.    auto, takso, bussi jms sattumine liiklusõnnetusse teel Üritusele.

Välistused 

11.    If ei maksa hüvitist, kui: 
11.1.    tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;
11.2.    kindlustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult; 
11.3.    kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa alkoholi või narkootilise aine kasutamine kindlustatud isiku poolt;
11.4.    kindlustatud isik ei jõua Üritusele liiklusummiku tõttu, välja arvatud punktis 10.3 nimetatud juhul;
11.5.    kindlustusvõtja või kindlustatud isik esitas kahjukäsitluse käigus Ifile valeandmeid;
11.6.    teine isik on kahju juba hüvitanud, nt Ürituse korraldaja on pileti maksumuse tagastanud;
11.7.    piletit on kasutatud Üritusel osalemiseks;
11.8.    Üritusel osalemist takistavad asjaolud olid kindlustatule teada enne pileti ostmist;
11.9.    Üritus on ära jäetud, edasi lükatud või kindlustatud isiku pilet on tühistatud Üritusele rakendatavate piirangute või keeldude tõttu. 

Tegevus kindlustusjuhtumi korral 

12.    Teade kindlustusjuhtumi kohta tuleb esitada Piletilevi kodulehe kaudu 30 päeva jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumisest.
13.    Koos kindlustusjuhtumi teatega tuleb esitada:
13.1.    kindlustatud pilet või selle koopia;
13.2.     arstitõend haigestumise või kehavigastuse korral, surmatõend surma korral;
13.3.    politsei tõend või foto kindlustusjuhtumist liiklusõnnetuse või kodule tekkinud kahju korral.
14.    Ifi nõudel tuleb esitada täiendavaid tõendeid ja selgitusi.

Vaidluste lahendamine, järelevalve ja kohaldatav õigus

15.    Käesolevale kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. 
16.    Ifi üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (www.fi.ee, Sakala 4 Tallinn 15030), kellele võib esitada kaebuse Ifi tegevuse peale. 
17.    If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja juures. Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu (www.eksl.ee, telefon 667 1800; e-post lepitus@eksl.ee, aadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10621) kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus on tasuta. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinu otsing ei andnud tulemust.
Laadimine...
Lae uuesti